Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

В результаті вивчення глави 7 студент повинен:

знати

o основні законодавчі та нормативні документи в області обліку основних засобів;

вміти

o складати кореспонденцію рахунків за операціями, пов'язаними з рухом об'єктів основних засобів;

володіти

o навичками відображення інформації з обліку основних засобів в первинних облікових документах, регістрах бухгалтерського обліку і звітності.

Основні засоби як частина майна організації, що забезпечують її виробничий потенціал. Від якості управління майном залежать фінансові показники господарської діяльності організації.

Бухгалтерський облік основних засобів регламентується ПБО 6/01.

Облік основних засобів повинен забезпечити рішення наступних завдань:

- своєчасне, повне і достовірне відображення всіх проведених видатків, пов'язаних з рухом об'єктів основних засобів;

- контроль за ходом виконання будівництва, введенням в дію виробничих потужностей та об'єктів основних засобів;

- правильне визначення і відображення інвентарної вартості вводяться в дію і придбаних об'єктів основних засобів;

- контроль за наявністю і використанням джерел фінансування основних засобів.

У бухгалтерському обліку основними засобами визнаються активи, призначені для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації, а також активи, призначені для надання організацією за плату у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування.

Актив приймається організацією до бухгалтерського обліку як основних засобів, якщо одночасно виконуються наступні умови:

а) об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;

б) об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто строку тривалістю понад 12 міс. або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс.;

в) організація не передбачає наступний перепродаж даного об'єкта;

г) об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Строком корисного використання є період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить економічні вигоди (дохід) організації. Для окремих груп основних засобів термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні), очікуваного до отримання в результаті використання цього об'єкта. При наявності у одного об'єкта декількох частин, строки корисного використання яких істотно відрізняються, кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт.

До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приналежності, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші відповідні об'єкти.

У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення на корінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи);

капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначений для виконання певної роботи.

Комплекс конструктивно зчленованих предметів - его один або кілька предметів одного або різного призначення, що мають спільні пристосування і приладдя, загальне управління, змонтовані на одному фундаменті, в результаті чого кожен входить в комплекс предмет може виконувати свої функції тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Форми первинної документації для обліку основних засобів та вказівки щодо їх застосування та заповнення затверджені Постановою Держкомстату РФ від 21 січня 2003 року №7 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів".

Пооб'єктний облік основних засобів ведеться бухгалтерією на інвентарних картках обліку основних засобів (форми № ОС-1, ОС-1а, ОС-16), що є також регістрами аналітичного обліку.

У бухгалтерському обліку створення і придбання основних засобів відображається за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 3 "Будівництво об'єктів основних засобів" субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів".

Рахунок 08 є калькуляційними, на ньому відображаються всі фактичні витрати, пов'язані з придбанням основних засобів.

Синтетичний облік основних засобів ведеться на активному інвентарному рахунку 01 "Основні засоби". Сальдо цього рахунка дебетове відображає суму первісної (відновлювальної) вартості власних основних засобів в організації. Основні засоби показуються у розділі I активу балансу "Необоротні активи" по залишкової вартості.

Для відображення активів, що відносяться до основних засобів Планом рахунків передбачено два рахунки:

- активи, призначені для використання у виробничій діяльності (при наданні послуг, виконанні робіт, для управлінських потреб), приймаються до обліку на рахунку 01 "Основні засоби";

- активи, що призначені для надання за плату у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування, приймаються до обліку на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності".

В цілях оподаткування прибутку ст. 257 НК РФ під основними засобами розуміється частина майна, використовуваного в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією, первісною вартістю більше 40 000 руб.

Активи вартістю менше 40 000 руб. за одиницю відображаються в обліку в якості матеріально-виробничих запасів на рахунку 10 "Матеріали".

Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю, яка формується різним чином залежно від джерел їх надходження.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік ремонтів основних засобів
Особливості обліку окремих видів основних засобів
Перевірка обліку основних засобів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Облік витрат, не збільшують вартість основних засобів
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Облік надходження основних засобів
Облік вибуття основних засобів
Облік переоцінки основних засобів
Облік амортизації основних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси