Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 4. Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами

Методи оцінки грошових потоків

Підлогу рухом грошових коштів розуміються пса валові грошові надходження і платежі підприємства. Потік грошових коштів пов'язаний з конкретним періодом часу і являє собою різницю між усіма надходженнями та виплаченими підприємством грошовими коштами за цей період. Управління потоками грошових коштів передбачає аналіз потоків, облік руху грошових коштів, розробку плану руху грошових коштів.

Слід виділяти "припливи" і "відпливи" грошових коштів з основної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Притоки і відтоки грошових коштів

Вид

діяльності

Притоки грошових коштів

Відтоки грошових коштів

Основна

Виручка від реалізації в поточному періоді; погашення дебіторської заборгованості; аванси, отримані від покупців; надходження від продажу продукції, отриманої за бартером, і т. п.

Платежі за рахунками постачальників і підрядників; виплата заробітної плати; відрахування в бюджет і позабюджетні фонди; сплата відсотків за кредитом; відрахування на соціальну сферу

Інвестиційна

Продаж основних засобів і нематеріальних активів; дивіденди, відсотки від довгострокових фінансових вкладень; повернення інвестицій

Придбання основних засобів, нематеріальних активів; капітальні вкладення (прямі інвестиції в будівництво), довгострокові фінансові вкладення

Фінансова

Короткострокові кредити і позики; довгострокові кредити та позики; надходження від емісії акцій; цільове фінансування

Повернення короткострокових кредитів, погашення позик; повернення довгострокових кредитів, погашення позик; виплата дивідендів; погашення векселів

Коли надходження грошових коштів і грошові платежі узгоджені на певну перспективу, фірма може мати відносно невеликі запаси грошових коштів. Необхідний обсяг готівки зростає, якщо частина угод оплачується готівкою, і знижується, якщо фірма може швидко отримати кредит на бажаних умовах. Чим вище відсоткова ставка, тим більша зацікавленість фірми в зниженні грошового залишку. Мінімальний рівень залишку грошових коштів у розпорядженні підприємства залежить від швидкості інкасації, умов банківського обслуговування і необхідного запасу готівки для забезпечення безперебійності фінансової діяльності підприємства.

Оцінка руху грошових коштів підприємства за звітний період, а також планування грошових потоків на перспективу є найважливішим доповненням аналізу фінансового стану підприємства і виконують такі завдання:

o визначення обсягу і джерел надійшли на підприємство грошових коштів;

o виявлення основних напрямків використання грошових коштів;

o оцінка достатності власних коштів підприємства для здійснення інвестиційної діяльності;

o визначення причин розходження між величиною отриманого прибутку та фактичною наявністю грошових коштів.

Звіт про грошових потоках обов'язковий для тих підприємств, які представляють повну фінансову звітність. В Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (IAS) необхідність складання такого звіту встановлена стандартом IAS 7 "Звіти про рух грошових коштів". Порядок складання звіту про рух грошових потоків в системі GAAP регламентований декількома стандартами.

Призначення звіту про грошові потоки - пов'язати прибуток, показану в звіті про прибутки і збитки, з фактичним станом грошових коштів на початок і кінець року (або іншого звітного періоду).

Звіт про грошових потоках вважається вкрай корисним для зовнішнього користувача бухгалтерської інформації, так як дозволяє відповісти па три найважливіших питання, що стосуються діяльності підприємства:

1. Як були використані грошові кошти в процесі господарської діяльності підприємства?

2. За рахунок яких джерел вироблялося інвестування коштів в нові виробничі потужності чи інші довгострокові кредити?

3. Чому, незважаючи на прибуток, згідно зі звітом про прибутки і збитки, стан справ з готівкою погіршився порівняно з минулими періодами?

Звіт про грошових потоках включає в себе п'ять основних розділів:

1. Звіт про рух грошових коштів у зв'язку з основною діяльністю.

2. Звіт про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

3. Звіт про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

4. Звіт про зміну та про стан грошових коштів.

5. Розкриття інформації про негрошових операціях і оборотах в основній, інвестиційній та фінансовій сферах діяльності.

Відмінності між грошовими потоками і фінансовими результатами (обговорювалися в гол. 2) обумовлюють два основних методи розрахунку чистого грошового потоку організації. Перший метод - прямий - визначає всі надходження і виплати за період часу і різницю між ними. Другий метод - непрямий - дозволяє "відновити" значення чистого грошового потоку на підставі бухгалтерського балансу компанії. Крім того, для розрахунку величини грошового потоку, його аналізу і планування використовується матричний метод.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Грошові потоки підприємства і управління ними
Управління потоками грошових коштів
Значення звіту про рух грошових коштів для оцінки грошових потоків
Оптимізації управління ресурсами підприємств (ERP II)
Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних коштів
Оцінка грошового потоку матричним методом
Метод дисконтування грошових потоків
Формування та класифікація грошових потоків
Вибір моделі оцінки і прогнозування грошових потоків
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук