Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік амортизації основних засобів

Амортизація (від лат. amortisatio - погашення) - процес перенесення вартості зношених засобів праці на вироблений з їх допомогою продукт. Сума амортизаційних відрахувань включається у витрати виробництва (собівартість) продукції і тим самим переходить в ціну.

Знос основних засобів поділяється на моральний і фізичний.

Моральний знос основних засобів - їх старіння та знецінення. Фізичний знос основних засобів - матеріальне зношення основних засобів виробництва, втрата ними фізичних властивостей.

Нарахування амортизації по об'єкту основних засобів починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і проводиться до повного погашення вартості або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку (нарахування припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об'єкта або списання його з бухгалтерського обліку).

У бухгалтерському обліку амортизація не нараховується за такими об'єктами:

1) по основним засобам мобілізаційного призначення, законсервованим і не використовується у діяльності організації;

2) основних засобів некомерційних організацій (за ним на позабалансовому рахунку здійснюється узагальнення інформації про суми зносу, що нараховується лінійним способом);

3) об'єктів житлового фонду, за винятком об'єктів, що обліковуються у складі дохідних вкладень у матеріальні цінності;

4) об'єктів основних засобів, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки; об'єкти природокористування; об'єкти, віднесені до музейним предметів і музейним колекціях, та ін).

Нарахування амортизації по основних засобів здійснюється одним з наступних способів: лінійним; зменшуваного залишку; списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання; списання вартості пропорційно обсягу виробленої продукції (робіт).

Застосування одного зі способів нарахування амортизації по групі однорідних об'єктів основних засобів виробляється у протягом всього терміну їх корисного використання.

1. При лінійному способі річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної або поточної (відновної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта, за формулою

ПС х НА/100,

де ПВ - первісна (відновна) вартість об'єкта; НА - норма амортизації.

ПРИКЛАД 7.2

Організації початку року ввела в експлуатацію конвеєрну лінію, первісна вартість якої склала 300 000 руб. Організація встановила термін служби об'єкта - 5 років.

При лінійному способі нарахування амортизації річна норма амортизації у розглянутому прикладі складе 20% від вартості, що амортизується (100% / 5 років), щорічна сума амортизаційних відрахувань - 60 000 руб. (300 000 руб. х 20%). Нарахування амортизації протягом п'яти років відображено в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

Нарахування амортизації: лінійний спосіб, руб.

Період

Річна сума амортизації

1-й рік

60 000

2-й рік

60 000

3-й рік

60 000

4-й рік

60 000

5-й рік

60 000

Лінійний спосіб нарахування амортизації використовується у випадках, коли є підстави вважати, що об'єкт буде приносити однаковий дохід протягом всього періоду його експлуатації та моральний і фізичний знос об'єкта відбувається рівномірно.

2. При способі зменшуваного залишку амортизація нараховується виходячи із залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта і коефіцієнта прискорення, встановленого відповідно до законодавством РФ, за формулою:

ОС х НАку / 100,

де зв - залишкова вартість об'єкта; НАку - норма амортизації з урахуванням коефіцієнта прискорення.

Коефіцієнт прискорення не повинен перевищувати трьох.

Продовження прикладу 7.2

При способі зменшуваного залишку і встановлення коефіцієнта 2 норма амортизації для конвеєрної лінії буде дорівнює 40% (2 х 20%). Ця фіксована ставка відноситься до залишкової вартості на кінець кожного року (табл. 7.3).

Таблиця 73

Нарахування амортизації: метод зменшуваного залишку, руб.

Період

Річна сума амортизації

Залишкова вартість об'єкта

1-й рік

120 000 (300 000 х 40%)

180 000 (300 000 - 120 000)

2-й рік

72 000 (180 000 х 40%)

108 000 (300 000 - 192 000)

3-й рік

43 200 (108 000 х 40%)

64 800 (300 000 - 235 200)

4-й рік

25 920 (64 800 х 40%)

38 880 (300 000 - 261 120)

5-й рік

15 552 (38 800 х 40%)

23 328 (300 000 - 276 672)

Спосіб прискореної амортизації застосовується для об'єктів основних засобів, вартість яких зменшується в залежності від терміну корисного використання; швидко настає моральний знос; витрати на відновлення об'єкта зростають зі збільшенням терміну служби.

2. При способі списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання амортизація нараховується виходячи з первісної або поточної (відновної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і співвідношення, в чисельнику якого число років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну корисного використання об'єкта:

ПС х ЧЛ до кінця СПИ / ΣЧЛ СПИ,

де ЧЛ - число років; СПИ - строк корисного використання.

Продовження прикладу 7.2

Сума чисел років терміну служби конвеєрної лінії складе 15(1 + 2 + 3 + 4 +5). У кожний рік експлуатації об'єкта буде нараховуватися амортизація у відповідному розмірі(5/15; 4/15; 3/15; 2/15; 1/15) від первісної вартості об'єкта (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Нарахування амортизації: спосіб списання вартості та суми чисел років терміну корисного використання, руб.

Період

Річна сума амортизації

Залишкова вартість об'єкта

1-й рік

100 000 (300 000 х 5/15)

200 000 (300 000 - 100 000)

2-й рік

80 000 (300 000 х 4/15)

120 000 (300 000 - 180 000)

3-й рік

60 000 (300 000 х 3/15)

60 000 (300 000 - 240 000)

4-й рік

40 000 (300 000 х 2/15)

20 000 (300 000 - 280 000)

5-й рік

20 000 (300 000 х 1/15)

0 (300 000 - 300 000)

З табл. 7.4 видно, що найбільша сума амортизації нараховується в перший рік, а потім рік за роком вона знижується.

4. При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизації проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта і запропонованого обсягу продукції (робіт) за весь строк його корисного використання:

де Vотч - обсяг продукції в звітному періоді; Vпредп - передбачуваний обсяг продукції за весь строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Продовження прикладу 7.2

Припустимо, що на конвеєрній лінії обсяг випуску продукції за 5 років складе 30 000 шт. Амортизаційні відрахування на одну штуку продукції складуть: 300 000 / 30 000 = = 10 руб. (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

Нарахування амортизації: спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, руб.

Період

Обсяг випуску, шт.

Річна сума амортизації

Залишкова вартість об'єкта

1-й рік

6000

60 000 (6000 х 10)

240 000 (300 000 - 60 000)

2-й рік

8000

80 000 (8000 х 10)

160 000 (300 000 - 140 000)

3-й рік

4000

40 000 (4000 х 10)

120 000 (300 000 - 180 000)

4-й рік

4000

40 000 (4000 х 10)

80 000 (300 000 - 220 000)

5-й рік

8000

80 000 (8000 х 10)

0 (300 000 - 300 000)

Згідно ст. 256 НК РФ основні засоби відносяться до амортизується майну, за якими нараховується амортизація одним з двох методів: лінійним або нелінійним. В обліковій політиці для цілей оподаткування організація стверджує метод нарахування амортизації.

Для обліку амортизації основних засобів призначений регулює пасивний рахунок 02 "Амортизація основних засобів". Сальдо цього рахунка кредитове відображає суму нарахованої амортизації, відшкодованих витрат за весь період експлуатації, використання основних засобів; оборот по дебету - списання амортизації по вибулим основним засобам, списаних у звітному місяці; оборот по кредиту - суму нарахованої амортизації у звітному місяці.

Кореспонденція рахунків з відображення в обліку амортизації по об'єктах основних засобів наведена в табл. 7.6.

Таблиця 7.6

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій при нарахуванні амортизації по об'єктах основних засобів

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" і т. д.

02 "Амортизація основних засобів"

Нараховано

амортизація

основних

засобів

83 "Додатковий капітал", 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

02 "Амортизація основних засобів"

Проведена переоцінка (дооцінка амортизації)

02 "Амортизація основних засобів"

83 "Додатковий капітал", 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Проведена переоцінка (уцінка амортизації)

02 "Амортизація основних засобів"

01 "Основні засоби"

Списана амортизація при вибутті основних засобів

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Амортизація основних засобів
Вибуття основних засобів
Амортизація основних фондів
Облік ремонтів основних засобів
Особливості обліку окремих видів основних засобів
Перевірка обліку основних засобів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Облік витрат, не збільшують вартість основних засобів
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси