Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інвестиційні якості цінних паперів

Основними інвестиційними якостями цінних паперів є прибутковість, обертаність, ліквідність і ризик.

Прибутковість - здатність цінного паперу давати позитивний фінансовий результат у формі приросту капіталу.

Обертаність - здатність цінного паперу викликати попит і пропозицію (купуватися і продаватися) на ринку, а іноді - виступати як самостійний платіжний інструмент, що полегшує обіг інших товарів.

Ліквідність - властивість цінного паперу бути швидко проданої і перетворена в грошові кошти без істотних втрат для держателя при невеликих коливаннях ринкової вартості витрат на реалізацію.

Ризик - можливість втрат, пов'язаних з інвестиціями в цінні папери.

При оцінці інвестиційних якостей цінних паперів, крім розрахунку загальних для всіх об'єктів інвестування показників ефективності, проводять дослідження методами фундаментального і технічного аналізу, прийнятими у фінансовій практиці.

Фундаментальний аналіз базується на оцінці ефективності діяльності підприємства-емітента. Він передбачає вивчення комплексу показників фінансового стану підприємства, тенденцій розвитку галузі, до якої воно належить, ступеня конкурентоспроможності виробленої продукції сьогодні і в перспективі.

Базою аналізу є публікуються компанією-емітентом баланси, звіти про прибутки і збитки та інші матеріали.

Фундаментальний аналіз також називають факторним, оскільки він спирається на вивчення впливу окремих факторів на динаміку цін фінансових інструментів у цьому періоді і прогнозування значень цих факторів у майбутньому періоді. Отримані на його основі результати дозволяють визначити, як співвідноситься вартість цінного папера емітента з реальною вартістю активів, грошовими надходженнями, і зробити прогноз доходу, який визначає майбутню вартість цінного паперу, а отже, може впливати на її ціну. Виходячи з цього робиться висновок про доцільність інвестування коштів.

Технічний аналіз ґрунтується на оцінці ринкової кон'юнктури і динаміки курсів. Концепція технічного аналізу передбачає, що всі фундаментальні фактори підсумовуються і відображаються в русі цін на фондовому ринку. Об'єктами вивчення є показники попиту і пропозиції цінних паперів, динаміка курсової вартості, загальні тенденції руху курсів цінних паперів на фондовому ринку. Технічний аналіз базується на побудові та дослідженні графіків динаміки окремих показників (як правило, ринкових цін) у розглянутому періоді, перебування певної тенденції (тренду) та її экстраполировании на перспективу.

Вивчення динаміки курсів дозволяє визначити моменти, коли доцільно проводити покупку або продаж цінного паперу, а також приблизно оцінити темпи зміни і приріст курсової вартості.

Для оцінки динаміки курсів акцій в рамках технічного аналізу використовують індекси фондового ринку. У світовій практиці добре відомі основні індекси (у США - індекси Доу-Джонса і S&P 500, у Японії - "Никей", у Великобританії - "Футсі") і відпрацьовані прийоми їх врахування при прийнятті інвестиційних рішень.

Фондові індекси розраховуються на основі середньої арифметичної або середньозваженої курсової вартості акцій за найбільшим компаніям.

У Росії, внаслідок відносної нерозвиненості ринку цінних паперів, недостатності інформації і її низької якості, достовірність створених індексів поки недостатня. Основним індексом вітчизняного фондового ринку є індекс Російської торговельної системи - індекс РТС.

Одним із способів надання інформації для інвесторів на розвинених фондових ринках є рейтингова оцінка акцій і облігацій.

На основі аналізу інвестиційних якостей цінного паперу фахівці рейтингових агентств присвоюють цінному папері відповідну категорію.

При аналізі інвестиційних якостей фондових інструментів слід враховувати, що не можна знайти такий вид цінних паперів, який би влаштовував потенційного інвестора за всіма параметрами (завдання "магічного трикутника"), Так, інвестиційні відмінності цінних паперів за видом одержуваного доходу за ним пов'язані з можливістю отримання доходу у вигляді фіксованих процентних платежів, плаваючої ставки позичкового відсотка, виграшу за позикою, дисконту при купівлі цінного паперу, дивіденду, різниці курсової вартості при продажу і т. д.

Ефективність будь-яких форм інвестицій розраховують на основі зіставлення ефекту (доходу) і витрат на його отримання. При вкладеннях у цінні папери в якості витрат виступає сума інвестованих у цінні папери коштів, а в якості доходу - різницю між поточною вартістю цінного папера та сумою вкладених у її придбання засобів. Оскільки дохід за цінним папером може бути отримано лише в майбутньому, для порівнянності він повинен бути приведений до теперішнього часу шляхом дисконтування.

Основна формула для розрахунку ефективності фінансових інвестицій в цінний папір має наступний вигляд:

, або

де PV - поточна (дисконтована) вартість цінного паперу; Ц0 - ціна придбання цінного паперу; Д - величина доходу від вкладення інвестицій в цінний папір;

Для визначення ефективності інвестування в цінні папери (акції і облігації) необхідно знати їх поточну вартість.

Визначення поточної вартості облігації. Облігація має номінальну вартість (номінальну), викупну і ринкову ціни. Номінальна ціна надрукована па бланку облігації і позначає суму, що береться в борг і підлягає поверненню після закінчення терміну облігаційної позики. Викупна ціна, яка може збігатися з номінальної (визначається умовами позики), - це ціна, за якою емітент викуповує облігації у інвестора після закінчення терміну позики. За російським законодавством викупна ціна завжди повинна збігатися з номінальної. Ринкова ціна - це ціна, за якою облігація продасться і купується на ринку.

Відношення ринкової ціни облігації до її номіналу, виражене у відсотках, називається курсом облігації. Визначення поточної вартості облігації залежить від її особливостей. При оцінці облігації з постійним доходом грошовий потік складається з однакових по роках надходжень та номінальною вартістю облігації, що виплачується в момент її погашення:

де PV - поточна вартість облігації; Пв - процентні виплати по роках; r - необхідна інвестором норма прибутку; п - конкретний період часу (рік); Ц0 - номінальна вартість облігацій, що виплачується при її погашенні; Т - число років до моменту погашення облігації.

Оцінка облігацій з плаваючим купоном може бути визначена за формулою

де Пв1, Пв2, Пв3, ..., Пвп - процентні виплати по роках.

Оцінка облігацій з нульовим купоном. Оскільки грошові надходження по роках (крім останнього) дорівнюють нулю, вартість цієї облігації може бути визначена з виразу

де Св - сума, виплачувана при погашенні облігації.

Визначення поточної вартості безстрокової облігації. Безстрокова облігація передбачає невизначено довге виплату доходу, тому її поточна вартість може бути визначена з виразу

Для оцінки інвестиційних якостей облігацій можуть бути використані і такі показники, як купонна, поточна й кінцева прибутковість (прибутковість до погашення).

Купонна дохідність облігацій встановлюється при викупі облігації і визначається за формулою

де Дк - річний купонний дохід; Ц0 - номінальна вартість облігації.

Поточну дохідність облігацій розраховують за формулою

де Цп - ціна, за якою облігація була придбана інвестором.

Кінцеву прибутковість (прибутковість до погашення) можна обчислити за наступною формулою:

де Р - ринкова ціна облігації.

Основні показники, що характеризують інвестиційні якості акцій. Акція має номінальну, балансову, ліквідаційну, ринкову (курсову) ціни.

Номінальна ціна надрукована на бланку акції або встановлена при її випуску. Вона залежить від розміру статутного капіталу і кількості випущених акцій.

Балансова ціна - вартість чистих активів акціонерного товариства, що припадає на одну акцію за балансом.

Ліквідаційна ціна - вартість реалізованого майна акціонерного товариства у фактичних цінах, що припадає на одну акцію.

Ринкова (курсова) ціна - це ціна, по якій акція продається або купується на ринку. Відношення ринкової ціни до номіналу, виражене у відсотках, називається курсом акції.

Визначити ринкову ціну акції значно складніше, ніж ціну облігації. Акції являють собою цінні папери з плаваючим (змінним доходом) на відміну від облігацій, де дохід або фіксований, або змінюється з певною закономірністю. Для розрахунку курсів акції використовують різні моделі. Найбільш поширеною з них є модель Гордона. Ця модель передбачає три варіанти розрахунку поточної ринкової ціни акції.

Перший варіант. Модель нульового зростання, тобто коли темп приросту дивідендів дорівнює нулю. У цьому випадку поточна ринкова ціна акції визначається за формулою

де Д0 - річна величина дивіденду; r - ставка доходу, яку вимагає інвестор.

Другий варіант. Модель постійного зростання, тобто коли темп приросту дивідендів постійний. В цьому випадку

де Д1 - величина дивіденду наближайший прогнозований період; д - темп приросту дивідендів, частка одиниці; Д0 - річна величина дивіденду перед прогнозованим періодом.

Третій варіант. Модель змінного зростання, тобто темп приросту дивідендів змінюється. В цьому випадку

де Д1, Д2, Д3, ..., Дп - дивіденди за роками в період змінного їх зростання; Дп+1 - величина дивідендів на початок періоду постійного їх зростання.

Головна особливість цього варіанта полягає в знаходженні періоду часу п, після якого очікується, що дивіденди будуть зростати з постійним темпом "д".

Оцінка привілейованих акцій може бути здійснена але формулою

де Д - річна фіксована величина дивідендних виплат на одну акцію; r - необхідна інвестором норма доходу.

Привілейовані акції, як і безстрокові облігації, що генерують доход невизначено довго, тому дивіденди, які носять фіксований характер, виплачуються нескінченно.

При оцінці інвестиційних якостей акцій можуть бути використані і такі показники прибутковості, як ставка дивіденду; поточна доходність акції для інвестора; поточна ринкова дохідність; кінцева прибутковість; сукупна прибутковість.

Ставку дивіденду визначають за формулою

де Д0 - величина виплачуваних річних дивідендів; Ц0 - номінальна ціна акції.

Поточну дохідність акції для інвестора розраховують за наступною формулою:

де Цпр - ціна придбання акції.

Поточну ринкову дохідність обчислюють з виразу

де Цр - поточна ринкова ціна акції.

Кінцева прибутковість може бути розрахована за наступною формулою:

де Цпр, Цп - ціна відповідно придбання та продажу акції; Д - середня величина виплачуваних дивідендів за рік; п - кількість років володіння акцією.

Узагальнюючим показником ефективності вкладень інвестора в покупку акцій є сукупна прибутковість

де Ді - отримані дивіденди по i-му років володіння акцією; п - кількість років володіння акцією; ΔЦ - одержання курсової різниці від продажу акцій;

Кінцева та сукупна прибутковості можуть бути розраховані в тому випадку, якщо інвестор продав або має намір продати акції за відомою йому ціною.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Цілі та форми фінансових інвестицій. Інвестиційні якості цінних паперів
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ЯКОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Ведення реєстру власників цінних паперів
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ПРАВОВІ ОСНОВИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Оцінка вартості цінних паперів
Державне регулювання та саморегулювання ринку цінних паперів
ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси