Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

План за джерелами та використання інвестиційних ресурсів

План за джерелами та використання інвестицій (інвестиційний план) служить для визначення необхідного обсягу інвестицій з урахуванням їх оптимального використання.

При обґрунтуванні цього плану необхідно враховувати:

- види та напрямки використання інвестицій;

- стратегію розвитку підприємства і її фінансування;

- пропорційність розподілу інвестицій за напрямами бізнесу на необоротні та оборотні активи.

Інвестиції можуть бути фінансові (цінні папери та інші фінансові вкладення), реальні (капітальні вкладення, придбання основних засобів, поповнення обігових коштів). Реальні інвестиції можуть бути у нове будівництво, розширення, модернізацію основних засобів, збільшення оборотних коштів, удосконалення окремих видів діяльності. При цьому кожне з цих напрямів сприяє збільшенню фінансового і економічного потенціалу і по-різному впливає на ріст прибутку.

Мета планування інвестицій - отримання максимального доходу (прибутку) на вкладений капітал (вкладені інвестиції).

Основним методом, а саме потреби в інвестиціях і джерела їх отримання, є балансовий метод.

Інвестиційний план включає наступні показники:

а) за джерелами інвестицій:

1. Власні інвестиції:

- додаткова емісія акцій з урахуванням приросту статутного капіталу;

- приріст резервного фонду;

- чистий прибуток в частці, що спрямовується на накопичення, а також нерозподілений прибуток;

- амортизаційні відрахування;

- інші власні кошти (продаж основних засобів і нематеріальних активів, що амортизуються і інші джерела).

2. Позикові і залучені кошти:

- позички в банках і інших кредитних установах;

- зовнішні інвестори з правом подальшої частки власності;

- випуск облігацій;

- інвестиційний податковий кредит.

б) за напрямами використання:

1. Реальні інвестиції:

- купівля обладнання та інших технічних засобів (модернізація процесів виробництва, управління, обслуговування);

- проведення капітального ремонту, реконструкцію, розширення підприємства;

- поповнення обігових коштів пропорційно зростанню основних засобів (приріст запасів сировини, матеріалів, грошових коштів).

2. Фінансові інвестиції:

- купівля акцій, облігацій сторонніх організацій;

- купівля векселів та інших зобов'язань.

Порядок обґрунтування цього плану передбачає розрахунок спочатку обсягу необхідних реальних інвестицій, потім формується портфель можливих фінансових інвестицій з урахуванням ризику й прибутковості. Потреби в інвестиціях зіставляються з можливостями підприємства забезпечити необхідний обсяг власними коштами, та як різниця між потребами і власним інвестиційним ресурсом визначається потреба в позикових (залучених) інвестиції.

Співвідношення між напрямами вкладення інвестиційних коштів між ліквідними і неліквідними активами має підтримуватися на двох стадіях інвестиційної діяльності:

- формування інвестиційного плану на основі забезпечення ліквідності не нижче граничних величин (приймаються до уваги дані планового балансу активів і пасивів);

- узгодження в часі та напрямках реалізації інвестиційного проекту з урахуванням моніторингу ліквідності підприємства на всіх стадіях реалізації проекту.

Розрахунки потреби в інвестиціях і джерела їх отримання потім оцінюються з точки зору оптимізації інвестицій та їх ефективного використання. При цьому визначається вартість позикових коштів, можливі умови позики, повернення, окупності. Так як потреба в інвестиціях та їх зворотність не збігаються за часом, всі розрахунки необхідно привести до одного часового виміру з використанням коефіцієнтів компаундінга, або дисконтування.

Формула майбутньої вартості інвестицій:

де БСІ - майбутня вартість інвестицій;

n - кількість років.

Формула теперішньої вартості інвестицій:

де НДІ - теперішня вартість інвестицій.

Окремими блоками в цьому плані проводяться розрахунки по новим проектам з визначенням обсягу інвестиційних ресурсів, джерел їх отримання, строків окупності. Основними показниками, що визначають інвестиційну привабливість проекту, є наступні:

1) абсолютний строк окупності проекту (Cпро):

2) термін окупності проекту (Ci):

де нетто-результат експлуатації інвестицій по роках визначається як середньорічна чистий прибуток плюс річна нормативна амортизація;

3) норма прибутку інвестицій, рентабельність інвестицій (Рн):

4) коефіцієнт віддачі від інвестицій (ROI):

При розрахунку потоку грошових коштів на реалізацію інвестиційного проекту необхідно дотримувати наступні вимоги:

1. Враховувати рух тільки реальних грошових потоків.

2. Обсяг грошових потоків слід визначати після сплати податків.

3. Потреба в формуванні або в розширенні оборотного капіталу, яка виникає в ході реалізації проекту і передбачає залучення додаткових інвестицій у формування оборотного капіталу, визначається як потреба в інвестиціях.

4. При розгляді питання про доцільність реалізації альтернативного інвестиційного плану калькулювання інвестиційних витрат має здійснюватися без урахування рівня освоєння альтернативного проекту.

Слід звернути увагу, що розрахунки ефективності вкладень здійснюються не тільки за оформленими проектів, але і за поточними вкладами. Зокрема, по всіх поточних вкладень (реальних інвестицій) здійснюється розрахунок ефекту від інвестицій, який порівнюється з витратами (інвестиціями). Приймаються в реалізацію тільки ті напрями вкладень, які дають високу ефективність (тобто приріст чистого прибутку, співвіднесений з інвестиціями за ним, більше, ніж сформований рівень рентабельності активів). Крім того, при визначенні напрямів вкладення інвестицій необхідно дотримуватися принципів, викладених у пункті 13.1 (співвіднесення термінів, рентабельності та ін).

Завершується процес розробки планів з інвестицій підготовкою кредитного плану, якщо залучаються у якості джерела інвестицій позикові ресурси. При цьому визначається розмір кредиту, вірогідна процентна ставка за користування кредитом, а також витрати на його отримання, умови повернення або погашення кредиту. Остаточний варіант кредитного плану враховує баланс (план) руху грошових коштів (баланс готівки), в якому визначається потреба в особистості для обслуговування поточної діяльності підприємства. Формат кредитного плану може мати різне наповнення з урахуванням специфіки як кредитного ресурсу, так і умов його повернення. У загальному вигляді він представлений в табл. 22.

Таблиця 22

Кредитний план на 2011 р.

Показники

Одиниця

вимірювання

ня

2010 р. (факт)

2011 р.

Всього за рік

січень

лютий

березень

і т. д.

1. Сума кредиту

тис. руб.

2. Ставка за користування кредитом

%; тис. руб.

3. Погашення кредиту

тис. руб.

4. Виплата відсотків і страхових сум

тис. руб.

Показники кредитного плану вносяться в план грошових надходжень і виплат (доцільно виділити його в самостійний блок), що забезпечує реальність повернення кредитів, а також платоспроможність підприємства в плановому періоді.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсів
Попит на економічні ресурси. Визначення оптимального рівня використання ресурсів
Попит на ресурси в умовах досконалої конкуренції. Правило використання ресурсів: MRP = MRC
Використання ресурсів
Інвестиційний бізнес-план
Факторний аналіз прибутковості з використанням інвестиційної версії моделі Дюпона
Бізнес-план інвестиційного проекту
Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук