Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відображення в бухгалтерському обліку витрат за позиками і кредитами

ПБО 15/2008 називає витрати по позиках - витратами, пов'язаними з виконанням зобов'язань за отриманими позиками і кредитами (далі - витрати за позиками). Ними є відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), і додаткові витрати за позиками.

Додатковими витратами по позиках є: суми, сплачувані за інформаційні і консультаційні послуги; суми, які сплачуються за експертизу договору позики (кредитного договору); інші витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням позик (кредитів).

Витрати за позиками і кредитами в регістрах слід відображати окремо від суми основного боргу (п. 4 ПБО 15/2008). Додаткові витрати по позиках можуть включатися рівномірно до складу інших витрат протягом терміну позики (кредитного договору).

Для забезпечення окремого відображення витрат за позиками і кредитами від основної суми кредиторської заборгованості необхідно вести окремі регістри аналітичного обліку за балансовими рахунками 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" і 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".

Витрати за позиками і кредитами відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

Витрати по позиках і кредитах або визнаються іншими витратами (суб'єкти малого підприємництва, за винятком емітентів публічно розміщених цінних паперів, вправі визнавати всі витрати по позиках іншими витратами), які підлягають включенню у вартість інвестиційного активу.

До інвестиційних активів належать об'єкти незавершеного виробництва та незавершеного будівництва, які згодом будуть прийняті до бухгалтерського обліку позичальником і (або) замовником (інвестором, покупцем) в якості основних засобів (включаючи земельні ділянки), нематеріальних активів.

У вартість інвестиційного активу не включаються відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу. Під інвестиційним активом розуміється об'єкт майна, підготовка якого до передбачуваного використання вимагає тривалого часу і значних витрат на придбання, спорудження та (або) виготовлення. Відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), включаються у вартість інвестиційного активу або до складу інших витрат рівномірно, як правило, незалежно від умов надання позики (кредиту). Відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), можуть включатися у вартість інвестиційного активу або до складу інших витрат виходячи з умов надання позики (кредиту) в тому випадку, коли таке включення істотно не відрізняється від рівномірного включення активів або інших позаоборотних активів.

ПРИКЛАД 14.2

Розрахунок частки відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), що підлягають включенню у вартість інвестиційного активу, наведено в табл. 14.3.

Таблиця 14.3

Розрахунок частки відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), що підлягають включенню у вартість інвестиційного активу

Показник

Сума позик (кредитів), руб.

Всього

В тому числі

на придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу

на загальні цілі

Залишок невикористаних позик (кредитів) на початок звітного періоду

10 000

6000

4000

Одержано позик (кредитів) протягом звітного періоду

40 000

30 000

10 000

Разом позик (кредитів) у звітному періоді

50 000

36 000

14 000

Відсотки, що підлягають нарахуванню в звітному періоді

10 800

9100

1700

Витрачено позик (кредитів)у звітному періоді

48 000

44 000

4000

У звітному періоді на придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу витрачено позик (кредитів) з позик (кредитів), отриманих на загальні цілі: 8000 руб. (44 000 - 36 000).

Сума відсотків, належних до сплати позикодавцю (кредитору) за отримані позики (кредити) на загальні цілі, що підлягають включенню у вартість інвестиційного активу, дорівнює 971 руб. ((1700 х 8000) / 14 000).

Загальна сума відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), що підлягають включенню у вартість інвестиційного активу, становить: 9100 руб. + 971 ру6. = 10 071 руб.

Відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), включаються у вартість інвестиційного активу при наявності наступних умов:

а) витрати на придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу підлягають визнанню у бухгалтерському обліку;

б) витрати але позиками, пов'язані з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу, підлягають визнанню у бухгалтерському обліку;

в) розпочаті роботи з придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу.

Нарахування відсотків може здійснюватися одним з чотирьох способів: за формулами простих відсотків, складних відсотків, з використанням фіксованої або плаваючої процентної ставки відповідно до умов договору. Якщо у договорі не вказаний спосіб, то нарахування відсотків здійснюється за формулою простих процентів з використанням фіксованої процентної ставки.

При використанні формули простих відсотків розрахунок відбувається за формулою

П = К х С х (В/365),

де П - сума відсотків за звітний місяць; К - розмір позики (кредиту); С - процентна ставка (в % річних); - строк користування позиковими коштами у звітному місяці (в календарних днях).

Відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), пов'язані з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу, зменшуються на величину доходу від тимчасового використання коштів отриманих позик (кредитів) в якості довгострокових і (або) короткострокових фінансових вкладень.

При призупинення придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу на тривалий період (понад 3 міс.) відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), припиняють включатися у вартість інвестиційного активу з 1-го числа місяця, наступного за місяцем припинення придбання, спорудження і (або) виготовлення такого активу.

У зазначений період відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), включаються до складу інших витрат організації.

При поновленні придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), включаються у вартість інвестиційного активу з 1-го числа місяця, наступного за місяцем поновлення придбання, спорудження і (або) виготовлення такого активу.

Не вважається періодом призупинення придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу строк, протягом якого виробляється додаткове узгодження технічних і (або) організаційних питань, що виникли в процесі придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу.

Відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), припиняють включатися у вартість інвестиційного активу з 1-го числа місяця за місяцем припинення придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу.

У разі якщо організація почала використовувати інвестиційний актив для виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг, незважаючи на незавершеність робіт з придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу, то відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), припиняють включатися у вартість такого активу з 1-го числа місяця, наступного за місяцем початку використання інвестиційного активу.

У разі якщо на придбання, спорудження та (чи) виготовлення інвестиційного активу витрачені кошти позик (кредитів), отриманих на цілі, не пов'язані з таким придбанням, спорудженням та (або) виготовленням, то відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), включаються у вартість інвестиційного активу пропорційно частці зазначених коштів у загальній сумі позик (кредитів), належних до оплати позикодавцю (кредитору), отриманих на цілі, не пов'язані з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням такого активу.

Бухгалтерські записи з обліку витрат за позиками і кредитами наведено в табл. 14.4.

Таблиця 14.4

Кореспонденція рахунків з обліку витрат за позиками і кредитами

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Кореспонденція рахунків з обліку витрат за позиками та кредитами у разі, коли відсотки включаються у вартість інвестиційного активу

08 "Вкладення у необоротні активи"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Нараховані відсотки за позиковими коштами

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 " Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

51 "Розрахункові рахунки"

Сплачені відсотки за позикою

Кореспонденція рахунків з обліку витрат за позиками та кредитами у разі, коли відсотки включаються до складу інших витрат

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Нараховані відсотки, належні до сплати

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

51 "Розрахункові рахунки"

Сплачені відсотки за позиковими коштами

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Відбита негативна курсова різниця по відсоткам

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображена позитивна курсова різниця за відсотками

Кореспонденція рахунків при нарахуванні відсотків у натуральній формі

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Нараховані відсотки в натуральній формі за обліковою оцінкою матеріальних цінностей

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Донараховано витрата у вигляді цінової різниці між облікової вартістю і фактичними витратами але відсоткам

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Нараховано додаткові витрати за позиками і кредитами в негрошовій формі

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

10 "Матеріали", 41 "Товари" і т. п.

Відображена сплата відсотків у натуральній формі

91-2 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів"

Відображена сума ПДВ, що відноситься до майна, переданого на сплату відсотків

ПРИКЛАД 14.3

ТОВ "Альфа" уклало кредитний договір, згідно з яким банк "Юнннвест" надає грошові кошти в розмірі 800 000 руб. під 15% річних терміном на 18 міс. на купівлю виробничого обладнання. Грошові кошти перераховано 23 грудня 2011 р. Перша частина кредиту (50%) підлягає погашенню в червні 2012 р., друга частина - в останній місяць дії кредитного договору. Відсотки за минулий місяць сплачуються щомісяця не пізніше 10-го числа наступного місяця. ТОВ "Альфа" повернув всю суму кредиту 11 лютого 2012 р.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Альфа" зроблені такі записи:

У грудні 2011 р.

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 67-1-1

- 800 000 руб. - отримані грошові кошти від банку "Юнннвест";

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати" КРЕДИТ 67-2-1

- 1973 руб. (800 000 руб. х 15% / 365 дн. х 6 дн.) - нараховані відсотки по кредиту;

У січні 2012 р.

ДЕБЕТ 67-2-1 КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 1973 руб. - перераховані грошові кошти банку "Юниинвсст" у рахунок сплати процентів за кредитом за грудень 2011 р.;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати" КРЕДИТ 67-2-1

10 192 руб. (800 000 руб. х 15% / 365 дн. х 31 дн.) - нараховані відсотки по кредиту;

У лютому 2012 р.

ДЕБЕТ 67-2-1 КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 10 192 руб. - перераховані грошові кошти банку "Юниинвест" у рахунок сплати процентів за кредитом за січень 2012 р.;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати" КРЕДИТ 67-2-1

- 4274 руб. (800 000 руб. х 15% / 365 дн. х 13 дн.) - нараховані відсотки по кредиту;

У березні 2012 р.

ДЕБЕТ 67-2-1 КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 4274 руб. - перераховані грошові кошти банку "Юниинвест" у рахунок сплати процентів за кредитом за лютий 2012 р.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Відновлення бухгалтерського обліку
КОМП'ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Система документів бухгалтерського обліку
Методи відображення в бухгалтерській аналітичної моделі залученого і розміщеного капіталу
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій
Бухгалтерський облік зберігання готової продукції
Перцептивні форми психічного відображення; облік їх закономірностей при оцінці доказів у судочинстві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси