Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Способи формування грошових потоків підприємства

Грошові потоки утворюються при здійсненні компанією усіх видів діяльності - операційної, інвестиційної та фінансової (рис. 2.2). У рамках кожного виду діяльності відбувається приплив і відтік грошових коштів.

Як вже говорилося вище, чистий грошовий потік представляє собою різницю між припливом і відтоком грошових коштів. Притоки і відтоки по різних видах діяльності підприємства схематично представлені на рис. 2.3.

Для фінансового менеджменту, спрямованого на максимізацію цінності компанії, важливим аспектом є належність грошових потоків. З основного рівняння балансового звіту підприємства відомо, що сума активів підприємства дорівнює сумі його зобов'язань та власного капіталу. Тоді грошові потоки від активів підприємства повинні дорівнювати сумі грошових потоків кредиторам і грошових потоків власникам.

Грошові потоки від активів включають в себе три компоненти.

Взаємозв'язок між основною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства

Рис. 2.2. Взаємозв'язок між основною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства

Притоки і відтоки грошових коштів

Рис. 23. Притоки і відтоки грошових коштів

Операційний грошовий потік, ОС/*",, - грошові кошти, отримані від операційної діяльності підприємства, розраховується наступним чином:

де EBIT (earnings before interests and taxes) - прибуток підприємства до виплати відсотків і податків (прибуток від операційної діяльності); DA (depreciation and amortization) - амортизаційні відрахування; Г - податок на прибуток. Всі показники розраховуються за відповідний період часу.

Існує відмінність між розумінням операційного грошового потоку в бухгалтерському обліку і фінансовому менеджменті. Бухгалтерські операційні потоки відрізняються від прийнятих у фінансовому менеджменті на величину відсотків за кредит. Бухгалтерське визначення операційного грошового потоку зазвичай трактується як сума чистого прибутку і амортизації (амортизація визнається у складі витрат, але не веде до грошових виплат). Але відсотки за кредит є платою за залучення позикових фінансових ресурсів і, в принципі, відносяться до фінансових витрат.

Розраховуючи операційний грошовий потік, слід звернути увагу ще на два важливих аналітичних показника. Якщо додати до прибутку до виплати відсотків і податків суму амортизаційних відрахувань (або, що те ж саме, відняти з виручки від реалізації продукції, робіт, послуг за період операційні витрати без амортизації), отримаємо грошовий результат операційної діяльності (earnings before interests, taxes, depreciation and amortization, EBITDA), що грає важливу роль у фінансовій аналітиці. Якщо вирахувати із показника операційного прибутку EBIT суму податку на прибуток, отримаємо чистий операційний прибуток після оподаткування (net operations profit after taxes, NO PAT), що використовується для оцінки бізнесу дохідним методом та інших аналітичних цілей.

2. Інвестиційний грошовий потік (чисті капітальні витрати), ICFt, - це різниця між коштами, витраченими на придбання позаоборотних активів у році t, і коштами, вирученими від реалізації в тому ж періоді, враховуючи інвестиційний характер амортизаційних відрахувань:

де FA0 і FAX - необоротні активи (fixed assets) на початок і кінець року відповідно.

3. До витрат інвестиційного характеру, що обумовлює операційну діяльність, також відноситься зміна чистого оборотного капіталу (net working capital, NWC) за період, ANWC. Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами (operating assets, OA) і короткостроковими зобов'язаннями (current liabilities, CL) на певну дату.

Таким чином, грошовий потік від активів підприємства розраховується за формулою

Грошові потоки кредиторам і власникам представляють собою чисті платежі кредиторам і власникам за період і характеризують спосіб фінансування компанії.

Грошовий потік кредиторам визначається як різниця між виплаченими підприємством відсотками кредиторам протягом періоду та зміною позикового капіталу протягом того ж періоду:

де / - виплачені відсотки (interests); D0 і Dx - позиковий капітал (debt) па початок і кінець періоду соответственно1.

Грошовий потік власникам розраховується як різниця між виплаченими підприємством за період дивідендами і зміною власного (акціонерного) капіталу за той же період:

де div - виплачені дивіденди (dividends); Е0 і Е{ - власний капітал (equity) на початок і кінець періоду відповідно.

Таким чином, грошові потоки підприємства формуються наступним чином (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Підсумкова класифікація грошових потоків підприємства

Підсумкова класифікація грошових потоків підприємства

Такий підхід дещо відрізняється від підходу, пов'язаного з розрахунком чистого грошового потоку. Він показує, як використовувалися грошові потоки підприємства і за рахунок яких коштів здійснювалося фінансування.

Приклад 2.2

Підприємство DEF показало за рік наступні результати. Виручка від реалізації продукції склала 600 млн руб., операційні витрати - 450 млн руб., в тому числі амортизаційні відрахування - 150 млн руб. Підприємство сплатило відсотки за кредит у розмірі 40 млн руб. і дивіденди власникам у розмірі 30 млн руб. Ставка податку на прибуток становить 20%.

На початок року вартість позаоборотних активів по балансу становила 500 млн руб. на кінець року - 750 млн руб. Величина оборотних активів за рік збільшилася з 2130 млн до 2260 млн руб., короткострокові зобов'язання також зросли з 1630 млн до 1720 млн руб. Підприємство не розміщувало на ринку нових акцій і не приймало рішень про зміну акціонерного капіталу.

Визначити, якими були грошові потоки підприємства за рік.

Насамперед складемо звіт про прибутки і збитки компанії ОБР ДО

Операційний грошовий потік складе, млн руб.: 150+ 150-22 =278.

Інвестиційний грошовий потік складе, млн руб.:

(750-500)+ 150 = 400.

Зміна чистого оборотного капіталу складе, млн руб.:

(2260- 1720)-(2130- 1630) = 40.

Таким чином, грошовий потік від активів підприємства досягне величини, млн руб.:

278 -400 -40 = -162.

Від'ємне значення грошового потоку від активів означає, що підприємство зробило великі інвестиції і зайняло більше грошей, ніж виплатила за рік.

Оскільки змін акціонерного капіталу в аналізованому році не відбувалося, грошовий потік власників складався тільки з виплачених їм дивідендів у сумі 30 млн руб.

Тоді виходячи з балансового рівняння грошовий потік кредиторам склав, млн руб.:

- 162 - 30 =-192.

Оскільки підприємство виплатило в аналізованому році відсотки в сумі 40 млн руб., зміна (приріст) позикових коштів склав, млн руб.:

40-(-192) = 232,

тобто за рахунок залучення нових позик підприємство частково профінансувало інвестиційні витрати, а також виплатило дивіденди і відсотки але попередніми позиками і кредитами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Формування та класифікація грошових потоків
Грошові потоки підприємства і управління ними
Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами
Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
Оцінка грошового потоку прямим методом
Аналітичні показники грошових потоків
Управління грошовими потоками
Управління потоками грошових коштів
Сучасні вимірювачі грошових потоків
Використання інформації про грошових потоках
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук