Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Значення звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці

Основною метою господарюючих суб'єктів в умовах ринкової економіки є одержання прибутку. В економічній теорії поняття "прибуток" трактується неоднозначно (табл. 2.1).

З юридичної точки зору прибуток є приростом капіталу, вкладеного власниками у справу. Така концепція прибутку повністю відповідає цілям засновників і акціонерів. В основу обчислення фінансового результату покладено операційний підхід. Він полягає в тому, що активи та зобов'язання приймаються до обліку тільки тоді, коли вони є результатом операцій (угод) та оцінюються за сумою фак

Таблиця 2.1. Трактування прибутку у залежності від мети користувачів

Користувач

Мета

Трактування прибутку

Керівництво організації

Планування, здійснення і контроль господарської діяльності

Різниця між доходами і витратами за звітний період (динамічна концепція) і витратами за звітний період

Власники (засновники, акціонери)

Отримання доходу на вкладення кошти періоду капіталу

Приріст протягом звітного періоду капіталу (статистична концепція)

Громадськість

Ефективність діяльності фірми

Збільшення протягом звітного періоду оцінки активу за рахунок збільшення його прибутковості (прагматична концепція)

фактичних витрат на придбання і доведення до стану, придатного до використання. Вартісні зміни не відображаються в системі бухгалтерського обліку, якщо вони викликані зміною рівня цін (інфляцією) або відхиленнями від прогнозів.

Протилежним поглядом на проблему визначення прибутку є прагматичний підхід, основоположником якого був В. Фішер. Саме він показав, що прибуток, обчислений бухгалтером за вищенаведеними правилами, не несе економічного змісту.

Він наводив приклад: сад, який, з точки зору бухгалтера, є капіталом, коштує стільки, скільки за нього заплатили при покупці. Насправді його вартість залежить від доходу, який він приносить або може приносити. Звідси визначення прибутку зводиться до збільшення оцінки активу за рахунок зміни його прибутковості. В основу цього методу покладена оцінка активів за ринковою вартістю.

Однак з економічної точки зору прибуток є показником ефективності управління. Під ефективністю розуміють співвідношення витрат і результатів. Результати в даному випадку - це доходи організації, а витрати - витрати, що забезпечують отримання доходів. Доходи випливають з документів на продаж товарів, продукції, робіт, послуг. Величина витрат залежить від облікової політики організації та вибору адміністрацією різних методологічних прийомів. Отже, доходи об'єктивні, а витрати - суб'єктивні. Отже, величина прибутку завжди умовна і визначається за проміжок часу, а не на конкретну дату. Більше того, витрати трактуються як частина активів, використаних для одержання доходу; у звітному періоді і в залежності від оцінки активів (за ціною придбання або ринкової вартості) величина витрат може бути різною.

Сучасна практика оцінки прибутку являє собою поєднання операційного, прагматичного та динамічного підходів.

Основна мета звіту про прибутки і збитки зводиться до того, щоб забезпечити інформацією осіб, зацікавлених у результатах діяльності організації. Інформація звіту може бути використана:

o для оцінки ефективності апарату управління;

o прогнозування діяльності організації;

o розподілу доходів (дивідендів) між засновниками (акціонерами);

o аналізу результатів діяльності та обґрунтування управлінських рішень.

Значення звіту про прибутки і збитки для оцінки прибутковості та рентабельності організації важко переоцінити. Оскільки загальний фінансовий результат в звіті представлений розгорнуто, то за інформацією, що міститься у цій формі, можна дати оцінку зміни доходів і витрат організації у звітному періоді порівняно з попереднім, проаналізувати склад, структуру та динаміку валового прибутку, прибутку від продажів, чистого прибутку, виявити фактори формування кінцевого фінансового результату і динаміку рентабельності продажів.

Звіт про прибутки і збитки дозволяє провести аналіз динаміки виручки від продажів, витрат на виробництво і реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, аналіз факторів, що формують різні види доходів і витрат організації.

Дані, що містяться у звіті про прибутки та збитки, використовуються при розрахунку деяких коефіцієнтів, що характеризують ділову активність та прибутковість організації. Для оцінки ділової активності при розрахунку коефіцієнтів оборотності використовують показник виручки (нетто) від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг).

При оцінці прибутковості використовують такі показники, як прибуток (збиток) від продажу, прибуток (збиток) до оподаткування, чистий прибуток (збиток) звітного періоду. Зіставляючи різні показники фінансових результатів за інвестованими коштами, можна визначити різні показники прибутковості, розкласти їх по факторам. Зіставлення активів організації з прибутком дозволяє встановити фактичну прибутковість від вкладень в цілому.

Крім того, за даними звіту про прибутки та збитки можна провести аналіз операційного левериджу, під яким розуміється поділ усієї сукупності витрат організації на постійні та змінні, що дає можливість використовувати механізм управління прибутком.

В результаті узагальнення результатів аналізу можна виявити невикористані можливості збільшення прибутку і прибутковості організації, підвищення рівня його рентабельності. Інформація, представлена у звіті про прибутки та збитки, дозволяє всім зацікавленим користувачам зробити висновок, наскільки ефективна діяльність даної організації і наскільки виправдані і вигідні вкладення в її активи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Значення і цільова спрямованість звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці
Значення звіту про зміни капіталу в ринковій економіці
Звіт про прибутки і збитки
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
Склад і зміст звіту про прибутки та збитки
Методи аналізу звіту про прибутки та збитки
Складання зведеного звіту про прибутки та збитки
Методика перевірки звіту про прибутки та збитки
Звіт про прибутки і збитки
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси