Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ділової активності та рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності

Показники рентабельності і ділової активності є основними характеристиками ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Вони розраховуються як відносні показники, виходячи з фінансових результатів, отриманих підприємством за звітний період. Економічний зміст показників рентабельності зводиться до прибутковості діяльності підприємства. Показники ділової активності ще називають показниками оцінки оборотності активів, або коефіцієнтами управління активами. Економічний зміст показників оборотності полягає в швидкості здійснення фінансово-господарських операцій або у швидкості обороту активів і зобов'язань підприємства.

Цілі даного етапу аналізу:

o оцінка ефективності використання майна підприємства;

o аналіз стратегії отримання прибутку;

o вибір заходів підвищення ефективності. Джерела інформації: форма № 1 "Бухгалтерський

баланс", форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки", дані синтетичного і аналітичного обліку. На даному етапі слід проаналізувати:

o рентабельність капіталу (рентабельність активів, власного капіталу);

o рентабельність операцій (рентабельність продажів, всієї діяльності);

o оборотність активів, у тому числі елементів оборотного капіталу.

При аналізі ефективності оцінюється:

o рентабельність активів в порівнянні з аналогічним показником провідних підприємств галузі;

o рівень прибутковості вкладень власників підприємства. У міжнародній практиці рентабельність власного капіталу порівнюють з процентною ставкою центрального банку за вирахуванням рівня інфляції;

o стратегія отримання прибутку. Для цього порівнюють показники рентабельності продажів (частку прибутку у виручці) і оборотності активів. Висока прибутковість продукції може бути втрачено" внаслідок низької оборотності активів. Навпаки, висока оборотність активів забезпечує більшу масу прибутку при невисокій її нормі;

o труднощі в діяльності підприємства. Для цього зіставляють динаміку показників оборотності з динамікою рентабельності основної діяльності:

- якщо у підприємства одночасно знижується рентабельність діяльності та показники оборотності, то його проблеми полягають у труднощах збуту. Треба сконцентрувати увагу на організації діяльності відділу маркетингу і служби збуту;

- якщо відбувається зростання оборотності, але знижується рентабельність основної діяльності, то підприємству слід приділити особливу увагу керуванню витратами і скорочення витрат;

- якщо відбувається зростання рентабельності діяльності при падінні оборотності, то проблеми підприємства полягають, як правило, в управлінні запасами, дебіторською та кредиторською заборгованостями.

В процесі аналізу рентабельності і оборотності досліджуються рівень показників, їх динаміка, визначається система факторів, що впливають на їх зміну, кількісно оцінюються факторні впливу.

Система використовуваних на підприємстві ВАТ "Сталь", показників ділової активності та рентабельності включає в себе наступні показники:

1) оборотність активів;

2) оборотність запасів;

3) оборотність дебіторської заборгованості;

4) оборотність оборотних активів;

5) рентабельність оборотних активів;

6) рентабельність власного капіталу;

7) рентабельність продажів. Розрахуємо вищевказані показники.

1. Коефіцієнт оборотності активів - найбільш поширений коефіцієнт. Це відношення суми продажів (виручки від реалізації) до всього підсумку засобів. Характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх утворення, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку,

або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів:

Коефіцієнт оборотності активів на нашому підприємстві становить:

за попередній рік: 60 388/(47 845 + 55 959) х 0,5 = 1,16; за звітний рік: 81 735/(55 969 + 74 212) х 0,5 = 1,26.

Очевидно, що кожен рубль активів підприємства обертався лише один раз у звітному році.

2. Коефіцієнт оборотності запасів визначає швидкість реалізації запасів. У цілому, чим вище показник оборотності запасів, тим менше коштів пов'язано в цій найменш ліквідній статті, тим більш ліквідну структуру мають оборотні кошти і тим стійкіший фінансовий стан підприємства. Оскільки виробничі запаси враховуються по вартості їх придбання, то для розрахунку коефіцієнта оборотності запасів використовується не виручка від реалізації, а собівартість реалізованої продукції:

Коефіцієнт оборотності запасів па нашому підприємстві становить:

за попередній рік: 44 532/(6151 + 6610) х 0,5 = 6,98;

за звітний рік: 54 204/(6610 + 8523) х 0,5 = 7,16.

Зростання оборотності запасів свідчить про ефективність та економному використанні запасів, інтенсивному процесі постачання, виробництва і збуту.

3. Певний інтерес представляє коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. Цей коефіцієнт показує, скільки раз на рік стягується дебіторська заборгованість:

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на нашому підприємстві становить:

за попередній рік: 60 388/(7038 + 11 249) х 0,5 = 6,60; за звітний рік: 81 735/(11 249 + 17 060) х 0,5 = 5,77.

Як випливає з наведених даних, швидкість обороту дебіторської заборгованості зменшилася.

4. Коефіцієнт оборотності оборотних активів розраховують для визначення швидкості обороту всіх оборотних ресурсів підприємства:

Коефіцієнт оборотності оборотних активів на нашому підприємстві становить:

за попередній рік: 60 388/(27 717 + 33 363) х 0,5 = 1,98; за звітний рік: 81 735/(33 363 + 44 364) х 0,5 = 2,10.

Кожен вид оборотних активів споживався і знову відновлювався майже 2 рази в рік.

Показники рентабельності більш повно, чим прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення прибутку з наявними або використаними ресурсами. Їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент ціноутворення.

5. Рентабельність оборотних активів. Даний показник характеризує ефективність використання підприємством оборотних активів у звітному періоді:

Рентабельність оборотних активів на нашому підприємстві становить:

за попередній рік: 6353/(27 717 + 33 363) х 0,5 = 0,21;

за звітний рік: 18 809/(33 363 + 44 364) х 0,5 = 0,48.

Рентабельність оборотних активів за звітний рік зросла: на 1 руб. оборотних активів припадає 48 коп. чистого прибутку.

6. Рентабельність (прибутковість) власного капіталу визначається відношенням прибутку до середньорічної вартості власного капіталу:

Рентабельність (прибутковість) власного капіталу на оремо підприємстві становить:

за попередній гол: 6353/(38 660 + 44 438) х 0,5 = 0,15; за звітний рік: 18 809/(44 438 + 52 821) х 0,5 = 0,39.

Рентабельність власного капіталу за звітний рік також зросла. На 1 руб. власного капіталу припадає 39 коп. чистого прибутку.

7. Рентабельність продажів показує ефективність продажів підприємства у звітному періоді з точки зору отримання прибутку. Розраховується як відношення прибутку до виручці від продажу:

Рентабельність продажів па нашому підприємстві становить: за попередній рік: 14 678/60 388 = 0,24; за звітний рік: 26 064/81 735 = 0,32.

За звітний період з 1 крб. продажів підприємство має 32 коп. прибутку.

Отримані показники ділової активності і рентабельності ВАТ "Сталь" зведені в табл. 3.8.

Таблиця 3.8. Показники ділової активності і рентабельності ВАТ "Сталь"

Найменування показника

Значення показника

Зміна

попередній рік

звітний рік

Коефіцієнт оборотності активів, раз

1,16

1,26

+0,10

Коефіцієнт оборотності запасів, разів

6,98

7,16

+0,18

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, раз

6,60

5,77

0,83

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

1.98

2,10

+0,12

Рентабельність оборотних активів

0,21

0,48

+0,27

Рентабельність власного капіталу

0,15

0,39

+0,24

Рентабельність продажів

0,24

о,:,2

+0,08

Рекомендації: Аналіз ділової активності (табл. 3.8) показав, що керівництву підприємства необхідно звернути увагу на зниження оборотності дебіторської заборгованості з 6,6 рази в минулому році до 5,77 рази у звітному.

Короткий аналітичний висновок

На основі проведеного аналізу форм № 1 і № 2 бухгалтерської звітності ВАТ "Сталь" можна зробити наступні висновки.

1. Найбільшу частину активів підприємства (60%) становлять поточні активи, з яких близько 46% припадає на ліквідні кошти. Нерухоме майно становить 40%. Протягом звітного року актив балансу збільшився в 1,33 рази, при цьому частка нерухомого майна та оборотних коштів у загальній вартості активів залишилася практично незмінною.

2. Джерела коштів представлені у вигляді власного капіталу - 71,17% і позикових коштів - 28,83%. У структурі позикових коштів основне місце займають короткострокові і довгострокові кредити і позики.

3. Фінансові результати підприємства формувалися за рахунок основної діяльності. Прибуток від реалізації в порівнянні з попереднім роком збільшилася в 1,78 рази.

Однак протягом року збільшилися позареалізаційні витрати, з-за чого прибуток звітного року зменшилася на 10% у порівнянні з попереднім періодом.

4. Аналіз ліквідності балансу ВАТ "Сталь" свідчить про те, що на кінець звітного року ліквідність балансу відрізняється від абсолютної: відбулося перевищення довгострокових пасивів над медленнореализуемыми активами. Це свідчить про недостатній кількості запасів сировини, матеріалів і незавершеної продукції, щоб погасити довгострокові кредити і позики. Але цей недолік запасів ВАТ "Сталь" може заповнити за рахунок збільшення на кінець звітного періоду грошових коштів і короткострокової дебіторської заборгованості.

5. На основі фінансового аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Сталь" можна зробити висновок, що це організація з нормальним (стійким) фінансовим станом.

6. Значення показників фінансової стійкості ВАТ "Сталь" позитивно характеризують її фінансове становище. Однак за минулий період відбулося збільшення залучених позикових коштів, як короткострокових, так і довгострокових кредитів байка і позик. Про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності.

7. Аналіз ділової активності показав, що керівництву підприємства необхідно звернути увагу на зниження оборотності дебіторської заборгованості з 6,6 рази в минулому році до 5,77 рази у звітному, так як дебіторська заборгованість становить половину ліквідних коштів.

Аналіз ринкової активності підприємства

Аналітики підприємства розглядають коефіцієнти, які можна розрахувати, користуючись зовнішньою і внутрішньою звітністю, при аналізі структури собівартості, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості та ін В звітах представлені так звані балансові або облікові дані, які іноді можуть не збігатися з "ринковими" характеристиками.

При розвинутій ринковій економіці вартість компанії визначається досить просто:

Ринкова вартість компанії = Кількість звичайних акцій в обігу х Ринкова ціна за акцію.

Ринкова вартість нашої компанії на кінець року дорівнює: 22 074 192 х 121,02 дол. = 2 671 418,71 дол.

Однак для акціонерів важливо, наскільки балансова вартість підприємства менше або більше від ринкової. Це питання цікавить менеджерів і професійних "скупників підприємств", так як якщо ринкова вартість набагато менше балансової, то підприємство можна купити на фондовому ринку дешевше, ніж купити його фізичні активи.

Акціонери зацікавлені в тому, щоб ринкова ціна на ті акції, якими вони володіють, була вище, ніж вартість активів, що припадають на одну акцію.

Потенційні акціонери також повинні порівнювати ринкову та балансову вартості при прийнятті рішення про купівлю акцій:

Балансова вартість 1 акції нашої компанії дорівнює: 52 821 303/22 074 192 = 2393 руб.

Очевидно, що на одну звичайну акцію ВАТ "Сталь" доводиться 2393 крб. власного капіталу.

Співвідношення ринкової і балансової вартості акцій характеризує ставлення інвесторів до підприємства: перевищення ціни над балансовою вартістю акції суттєво у підприємств з більш високим прибутком на акціонерний капітал:

До = 121,02 дол. х 29,45 руб./дол./2393 руб. = 1,49.

Даний коефіцієнт показує, що ринкова вартість акцій у 1,49 рази вище їх балансової вартості.

Чистий прибуток підприємства частково йде на дивіденди, а частково залишається всередині підприємства, що реінвестується, тим самим збільшуючи власний капітал, а отже, і капітал акціонерів. Вони стають багатшими, отримуючи дивіденди, але і за рахунок збільшення "багатства" підприємства, їм належить:

Акціонерів також може цікавити питання про те, яка частина прибутку розподіляється на дивіденди, тому необхідно розраховувати коефіцієнт дивідендних виплат, який дорівнює:

Для нашого підприємства дані показники становлять:

прибуток на одну акцію: 18 809 028 тис. руб./22 074 192 = 852 руб.;

дивіденди на акцію: 9 425 680 тис. руб./22 074 192 = 427 руб.;

коефіцієнт дивідендних виплат: 9 426 млн руб./18 809 млн руб. = 0,50.

Половина прибутку звітного року була направлена на виплату дивідендів.

Також акціонерів може цікавити сума активів на акцію в грошовому вираженні. Сума активів на акцію - це частка активів підприємства, якою володіє власник однієї звичайної акції:

Сума активів на 1 акцію ВАТ "Сталь" дорівнює:

74 211 887 тис. руб. / 22 074 192 = 3361,93 руб.

Співвідношення ринкової піни акції та прибутку на одну акцію показує, яку суму згодні заплатити інвестори за одиницю прибутку. Є найпопулярнішим засобом оцінки підприємства інвесторами на ринку капіталу:

Для нашого підприємства цей показник складе: Р/ЕпШо = 121,02 дол. х 29,45 руб./дол./852 руб. = 4,18.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Види аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
Аналіз фінансового стану організації за даними бухгалтерської (фінансової) звітності
Коротка характеристика діяльності організації, основні напрямки її діяльності
Система аналітичних фінансових документів як інформаційна основа фінансового менеджменту
Аналітичний баланс і баланс в управлінському форматі
Аналіз ділової активності компанії
Коригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою відображення ринкової вартості активів підприємства
Підприємство в умовах ринкової економіки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси