Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

План грошових надходжень і виплат

План грошових надходжень і виплат, або, як ще його називають, баланс готівки (план руху грошових коштів), що розробляється на основі плану обсягу діяльності, плану за витратами і собівартістю, план за джерелами та використання інвестицій та інших. У ньому відображається надходження та витрачання готівкових і безготівкових грошей з розрахункового рахунку і з каси. Його призначення - забезпечення збалансованості надходжень грошових коштів та їх витрачання за часом і обсягами. На основі цього балансу визначається потреба або в зовнішньому позику за строками та сумами, або у додатковому розміщенні тимчасово вільних грошових коштів (покупка акцій сторонніх організацій, розміщення їх на депозиті в банку під високі відсотки і т. д.).

Цей план може мати різні формати і різні часові межі. Це визначається двома умовами:

o для яких цілей розробляється план грошових надходжень і виплат;

o хто є користувачем (заінтересованою особою) цього плану.

У відповідності з цим слід виділити наступні цілі розробки плану грошових надходжень і виплат:

- для забезпечення платоспроможності підприємства на всіх етапах його розвитку;

- формування умов повернення кредитних ресурсів, у тому числі при новій позиці;

- встановлення реальності реалізації інвестиційних проектів та повернення залучених коштів;

- визначення необхідних позик в певні періоди часу.

Користувачами цього плану можуть бути як зовнішні (інвестори, кредитори), таки внутрішні (управлінський персонал, фінансові і бухгалтерські служби, а також окремі фахівці відповідно до їх участі у витрачанні грошових коштів).

Цілі розробки плану руху грошових коштів зумовлюють терміни, на які розробляється цей план. Так, для кредиторів план по поверненню позики з урахуванням руху готівки повинен збігатися зі строками погашення кредиту. При цьому формат цього плану повинен відображати крім загальних показників джерел готівки і напрямів їх використання та специфічні окремо виділені джерела погашення позики по сумі і термінам.

План руху грошових коштів з інвестицій виділяється в загальному плані (так само, як і в формі 0710004 по ОКУД "Звіт про рух грошових коштів" (Додаток № 2 до Наказу Мінфіну РФ від 02.07.2010 р. № 66Н)), і його обгрунтування включає два етапи. На першому етапі для інвестиційного проекту визначається потреба в готівці для реалізації проекту за термінами та обсягами, а потім синхронізуються обсяг надходження готівки за джерелами, сумами, строками. Це дозволяє сформувати умови реальності реалізації проекту, своєчасності надходження інвестиційних коштів. На другому - робиться розрахунок повернення коштів інвесторам або кредиторам з планом-графіком погашення позичок. Терміни, на які розробляється цей план, включають період реалізації інвестиційного проекту плюс строк повернення позики. Ці плани носять довгостроковий характер, що передбачає використання коефіцієнтів дисконтування (компаундінга) для приведення потоків готівки в порівнянний вид.

Для внутрішнього користування план поточних грошових надходжень і виплат розробляється на один рік, з конкретизацією руху готівки на квартал, місяць, декаду. Це дозволяє оперативно приймати рішення по формуванню умов платоспроможності підприємства.

Найбільш поширеним для оперативного плану є формат платіжного календаря. Платіжний календар - це фінансовий документ, у якому детально відображається оперативний грошовий оборот, тобто рух грошових коштів щодо їх надходження та використання. Цей календар дозволяє відстежувати стан платоспроможності підприємства, а також вказує на необхідність використання засобів у вигляді позикового капіталу.

При складанні плану грошових надходжень і виплат необхідно здійснювати оцінку грошових потоків у часі, розрахувати ціну капіталу і грошових коштів з урахуванням їх реальної вартості.

Оцінка грошових потоків в сьогоденні і майбутньому дозволяє, по-перше, визначити збільшення обсягу надходження готівки, у тому числі на основі збільшення обсягу реалізації, інших надходжень грошових коштів, з ув'язкою збільшення видатків готівки, викликаних інфляцією і зміною умов погашення позик, по-друге, більш чітко скласти, а потім проконтролювати платоспроможність підприємства на весь плановий період.

План грошових надходжень і виплат у вигляді платіжного календаря представлений в табл. 20 (основний метод розробки цього плану - балансовий, тобто узгодження джерел надходження готівки з їх використанням).

Таблиця 20

План грошових надходжень і виплат але підприємству на 2011 р.

Джерела надходження готівки

Сума

Напрями використання готівки

Сума

1. Залишок грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку на початок планового періоду

1.Виплата заробітної плати і прирівняних до неї платежів

2. Від реалізації продукції, товарів і послуг

2. Платежі в бюджет за напрямами

3. Погашення простроченої дебіторської заборгованості

3. Обов'язкові платежі в позабюджетні фонди за напрямами

4. Від реалізації цінних паперів і валюти

4. Оплата рахунків за товарно-матеріальні цінності

5. Отримані аванси від покупців і замовників

5. Погашення простроченої кредиторської заборгованості

6. Надходження грошових коштів від неторгових операцій (продаж об'єктів основних засобів)

6. Оплата рахунків за послуги сторонніх організацій (комунальні, транспорт і т. д)

7. Кошти, що надходять в рахунок оплати статутного капіталу

7. Оплата рахунків підрядників за виконані роботи (по інвестиційним проектам)

8. Цільові надходження грошових коштів на реалізацію інвестиційних проектів

8. Погашені позики банку і виплата відсотків за кредит, у тому числі з інвестицій

9. Отримані дивіденди

9. Придбання об'єктів основних фондів

10. Отримані відсотки

10. Орендна плата

11. Інші надходження грошових коштів

11. Платежі в рахунок оплати цінних паперів

12. Виплати дивідендів і відсотків

13. Інші виплати

Всього надходжень готівки

14. Залишок (ліміт) коштів в касі і на розрахунковому рахунку на кінець планового періоду

Разом видатків готівки

Сума необхідного позики

Вільний залишок коштів

Сума необхідного позики визначається як різниця між разом видатків готівки і всього надходжень готівки.

Якщо витрати готівки більше надходжень, то потрібен позику, якщо навпаки - то виходить вільний залишок коштів, який може бути використаний для розміщення на депозиті або для купівлі цінних паперів сторонніх організацій.

Платіжний календар доцільно розробляти з розбивкою по десятидневкам, так як платежі, особливо пов'язані з виплатами до бюджету, постачальникам, персоналу, нерівномірні протягом місяця (зазвичай оплата здійснюється в першу десятиденку). Тому для забезпечення платоспроможності підприємства на найбільш критичному відрізку часу необхідно передбачити і планомірно керувати грошовими потоками (наприклад, виплати за рахунками підрядчиків та за інші послуги виробляти в інший часовий інтервал, що своєчасно передбачити у відповідних договорах). Особливу увагу слід приділити квартальним платіжних календарів, на основі яких можна виявити тенденції та проблеми у платоспроможності підприємства, обслуговуванні грошового обігу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Планка продажу
Способи збільшення надходження грошових коштів
Облік надходження та вибуття грошових документів
Організація грошових виплат через спеціальні карткові рахунки працівників в кредитних організаціях
Забезпечення грошовими виплатами осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Система виплат по соціальному страхуванню
Вступ на державну службу, її проходження та припинення
Компенсаційні виплати за час відпустки по догляду за дитиною до трьох років
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Виплати по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук